Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) slúžia na spresnenie a vymedzenie práv a povinností medzi kupujúcim (zákazníkom / spotrebiteľom), a predávajúcou (dodávateľom) Máriou Knutovou, so sídlom Rúžová 3, 071 01  Michalovce, IČO 47935812, banka: VUB banka, a. s. (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.vonnyvanok.sk (ďalej len “obchod”).

1.2. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy, sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení (konkr. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl.), zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

1.3. Kupujúci je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.4. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

1.5. Elektronická objednávka je odoslaný a potvrdený elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu, alebo e-mail obsahujúci tieto údaje, odoslaný na adresu predávajúceho. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

1.6. Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

1.7. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Objednávka

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. E-mailom predávajúceho potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim. Ak dôjde k porušeniu podstatných podmienok dohodnutých v čase potvrdenia, vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim nevzniká.

2.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar a dodacia/fakturačná adresa (vrátane mena, ak sa líši od kupujúceho).

2.5. Za presnú adresu doručenia zodpovedá kupujúci. V prípade, že nedošlo k pochybeniu zo strany predávajúceho, Slovenskej pošty, prípadne ďalších tretích strán, zodpovedá za dodatočne vzniknuté náklady kupujúci, tzn. v prípade nesprávne uvedenej adresy zo strany kupujúceho znáša kupujúci skutočné náklady na poštovné, prípadne za spätné doručenie zásielky.

3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 15 pracovných dní. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • V prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • Tovar sa už u výrobcu nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní. Táto lehota sa začína počítať od dátumu kontaktu (mailom, telefonátom).
 • Ak v prípade platby vopred prevodným príkazom nebola uhradená celá suma objednávky do 7 dní. V prípade, že objednaný tovar bol vo výpredaji a po objednaní bol odstránený z ponuky, pri neuhradení platby do 7 dní tento produkt predávajúci môže vrátiť späť do ponuky obchodu.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

4.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Pri odstúpení od zmluvy podľa 4.1 je kupujúci povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • V prípade ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  • tovar musí byť v pôvodnom obale,
  • tovar nesmie byť použitý,
  • tovar musí byť nepoškodený,
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
  • tovar musí byť zaslaný späť predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám zašleme peniaze za tovar prevodom na Váš účet čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Tovar pošlite na adresu: Mária Knutová, Rúžová 3, 071 01  Michalovce. Tovar prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

4.3. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môže po prevzatí tovaru zaslať tovar predávajúcemu podľa podmienok uvedených v bode 4.2. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu dodatočne vzniknuté náklady a zmluvnú pokutu podľa bodu 13 týchto Obchodných podmienok.

4.4. Ak sa kupujúci rozhodne do lehoty uvedenej v bode 4.1. vrátiť časť zásielky, náklady spojené s vrátením zásielky znáša kupujúci. V prípade, ak došlo k pochybeniu zo strany predávajúceho (omylom zaslaný iný výrobok), náklady spojené s vrátením a opätovným zaslaním správneho výrobku znáša predávajúci. Odporúčame a prosíme tovar zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

5. Cenové podmienky

5.1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.

5.2. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

5.4. Predávajúci si vyhradzuje právo pri objednávke nad 150 eur požadovať od kupujúceho zálohu vo výške 20 % z celkovej sumy objednávky. Hlavne ak sa jedná o tovar „na objednávku.“  Kupujúcemu pri neuhradení zostávajúcej výšky faktúry pri platbe vopred, alebo pri neprevzatí tovaru pri platbe na dobierku, nevzniká právo na vrátenie zálohy.

6. Poštovné a balné

Podrobné informácie o výške poštovného a balného pri kúpe v obchode nájdete v článku [[ cenník poštovného ]].

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1. Platba vopred na náš bankový účet. Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí.

7.2. Platba na dobierku. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému kuriérovi, alebo na pošte.

7.3. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 10 pracovných dní (deň objednávky sa nezapočítava) od potvrdenia objednávky predávajúcim alebo pripísania platby na účet v prípade platby vopred. Pod potvrdením objednávky sa rozumie aj potvrdenie v prípade akýchkoľvek zmien objednávky zo strany kupujúceho. V prípade, že predávajúci nemôže tovar odoslať do 10 pracovných dní, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho. Objednávky uskutočnené po 18.00h v danom dni sa považujú za uskutočnené v nasledujúcom pracovnom dni. 

8.2. V prípade dvoch po sebe idúcich zásielkach si predávajúci vyhradzuje právo odoslať ďalší tovar až po pripísaní platby za predchádzajúcu zásielku, resp. právo zlúčiť objednávky, ak ešte prvá nebola odoslaná.

8.3. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Stav objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O zmene stavu objednávky je zákazník taktiež upozornený emailom.

8.4. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.5. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

8.7. Ak sa zmluvné strany dohodnú o odoslaní neúplnej zásielky (napr. v prípade dlhšieho výpadku niektorého z objednaných produktov), predávajúci neskôr tovar automaticky nedoposiela. Predávajúci môže následne chýbajúci tovar poslať ako novú objednávku, a teda vrátane poštovného podľa bodu 6.2 týchto Obchodných podmienok, prípadne podľa individuálnej dohody.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

9.2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

9.3. Pri produktoch zakúpených vo výpredaji nie je možné reklamovať dobu dobu spotreby, prípadne inú vadu, kvôli ktorej bol produkt vo výpredaji.

10. Podmienky pre vrátenie tovaru

10.1. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,¬
 • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,¬
 • či má správnu vôňu či odtieň.

10.2. Reklamáciu na tovar môže kupujúci uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Mária Knutová
Rúžová 3
071 01  Michalovce 

11. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

11.1. Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.vonnyvanok.sk  sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

11.3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

12. Vernostný program, zľavové kupóny a akciové ponuky

12.1. Predávajúci ponúka vernostný program formou vernostných bodov. Za každé 2 eurá nákupu, získa zákazník 1 bod. Za body je možné vybrať si iba tovar v sekcii Vernostný darček. Body je možné minúť pri následnom nákupe, alebo si ich ponechať podľa potreby. Body platia 2 roky. Nazbierané body nie je možné vymeniť za peniaze.

12.2. Zľavový kupón je jednorázový a má platnosť jeden rok, ak nie je uvedené ináč. Predávajúci si vyhradzuje právo neumožniť uplatnenie zľavového kupónu v kombinácii s inými akciami. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo nezahrnúť do celkovej sumy objednávky, ktoré boli zaregistrované inými prostriedkami ako prostredníctvom elektronického obchodu.

12. 3. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo takéto uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. Klient bude neodkladne informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

12.4. Špeciálne akcie nie je možné kombinovať s vernostnými zľavami, ak nie je určené inak.
Pravidlá pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave alebo je pri zľave uvedený odkaz na webovú stránku, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

12.5. Predávajúci si vyhradzuje právo vylúčiť z vernostného programu, alebo odoprieť výhody plynúce zo špeciálnych akcií kupujúceho, ktorý v minulosti spôsobil predávajúcemu dodatočné náklady, ktoré neboli uhradené (napr. neprevzal dobierku na pošte a podobne).

12.6. Do sumy nákupov sa počítajú už aj zľavnené produkty. Do sumy sa teda nezapočítavajú iba nákupy s použitým zľavovým kupónom.

12.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne zrušiť vernostný program, avšak už vzniknuté nároky zákazníkov ostanú v platnosti až do ich expirácie. 

13. Zmluvná pokuta

13.1 Podľa §12 zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Objednávka, ktorá nebola zrušená podľa týchto obchodných podmienok, resp. zákonným spôsobom je záväzná a kupujúci je povinný ju prevziať podľa §588 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. V prípade, že kupujúci zásielku neprevezme, bude mu vyúčtovaná zmluvná pokuta 5 EUR, ktorá slúži na čiastočnú kompenzáciu finančných a administratívnych nákladov súvisiacich s neprevzatou objednávkou. Pokiaľ reálne náklady na poštové služby presiahnu túto sumu, budú účtované skutočne vynaložené náklady.

13.2 Kupujúci potvrdením objednávky potvrdil záujem o objednaný tovar a súhlasí s obchodnými podmienkami. Kupujúci by sa teda vo vlastnom záujme mal zaujímať o stav svojej objednávky, najmä v prípade ak mu do 3-4 pracovných dní od potvrdenia odoslania tovaru nebola doručená informácia o uložení zásielky. Neprevzatie zásielky z dôvodu nezáujmu neakceptujeme.

13.3 Platobné informácie potrebné k úhrade zmluvnej pokuty budú zaslané elektronickou a/alebo písomnou formou. 

13.4 Mená neplatičov môžu byť zverejnené na stránkach obchodu až do úhrady dlžnej čiastky. 

14. Ochrana osobných dát

14.1. Prevádzkovateľ sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

14.2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v zasielanej správe, alebo e-mailom na adresu info@vonnyvanok.sk.

14.3. Internetový obchod www.vonnyvanok.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Objednávka kupujúceho po svojom potvrdení nadobúda podobu uzatvorenej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a je archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.

15.2. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.

15.3. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

15.4. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

VOP sú platné od 21.11. 2014