Ochrana osobných údajov

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. Niektoré informácie majú povahu osobných údajov v z zmysle zákona č. 112/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.

 • V žiadnom prípade údaje neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie. Pred nakupovaním v obchode je možné sa zaregistrovať.
 • V prípade, že ste zaregistrovaný zákazník, Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť vo Vašom profile, odkiaľ máte tiež prístup k prehľadu stavu Vami realizovaných objednávok či reklamácií, či k príhláseniu alebo odhláseniu svojej e-mailovej adresy z odberu noviniek.
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky.

Registráciou, odoslaním objednávky či prípadne vzájomnou korešpondenciou v našom informačnom systéme prejavujete svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely zavedenia predzmluvných vzťahov, splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy ako aj za účelom doručovania našich reklamných materiálov či účasti v súťažiach, ktoré organizujeme a to až do doby Vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním na našu e-mailovú adresu info@vonnyvanok.sk alebo formou kontaktného formulára na našej stránke. Zároveň tým udeľujete súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a akýmkoľvek zásahom zvonku, úplný prístup k nim je dostupný len prevádzkovateľovi stránky a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy len v nevyhnutnom rozsahu, profesionálne a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.vonnyvanok.sk

Mária Knutová,
so sídlom Rúžová 3
071 01  Michalovce
IČO: 47935812

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.vonnyvanok.sk.

2. Sprostredkovateľ doručenia

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, obsah objednávky. 

3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.vonnyvanok.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • Členstvo vo vernostnom programe, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. Fakturačné údaje
  • Meno a priezvisko
  • Adresa trvalého bydliska
 2. Údaje pre doručenie
  • Meno a priezvisko príjemcu
  • Adresa doručenia
  • Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
 3. Kontaktné údaje
  • Meno kontaktnej osoby
  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
  • Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia a zmeny stavu objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
 4. Údaje o Vašich objednávkach a reklamáciách - pre potreby ich vybavenia a riešenia.

V našom obchode sa nezadávajú žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na účtoch zákazníkov. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované zákazníkom, na stránkach banky. K úspešnosti platby a identifikácii slúži číslo faktúry, uvedenej ako variabilný symbol pri platbe (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte.

Počas návštevy sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku.
 • Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

 • Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
  Slovenská pošta, a. s.
  Partizánska cesta 9,
  975 99  Banská Bystrica
 • Rozsah poskytovaných údajov:
  • meno a adresa príjemcu,
  • adresa doručenia,
  • telefónne číslo príjemcu,
  • celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
 • Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
  • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "Môj účet", ktorá sa nachádza v hornom menu po prihlásení zákazníka.
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese vonnyvanok@gmail.sk, písomne, formou kontaktného formulára na našej stránke, alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.